Tilligte.com/

KemVeldloop

 

Regelement: voorwaarden voor Deelname en Aansprakelijkheid:

 

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

 

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

 

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

 

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

 

De Deelnemer geeft bij inschrijving toestemming om de door hem/haar bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens te registreren voor het sturen van een uitnodiging voor het Evenement in opvolgende jaren.

 

De Deelnemer geeft bij inschrijving toestemming om tijdens het Evenement gemaakte foto's door de organisatie en/of door derden op internet te publiceren.

 

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’.

 

De Deelnemer heeft het recht om te vragen welke gegevens wij van hem/haar hebben. De Deelnemer mag vragen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

 

Bij inschrijvingen van kinderen t/m 15 jaar moeten ouders/voogd toestemming geven tot verwerking van de persoonsgegevens. Bij inschrijving gaan wij er vanuit dat dit gebeurd met toestemming van ouders/voogd indien de inschrijver 15 jaar of jonger is.

 

De Deelnemer kan in het kader van de AVG via kemveldloop@gmail.com verzoeken de door hem/haar bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens en foto's op socialmedia van de KemVeldloop te verwijderen. De organisatie zal zich in dat geval inspannen om gehoor te geven aan een dergelijk verzoek. Publicatie van foto's en uitslagenlijsten met persoonlijke info kan echter niet door de organisatie van de KemVeldloop ongedaan worden gemaakt. Onder andere omdat dat voorwaarden zijn om gebruik te kunnen maken van www.inschrijven.nl en www.uitslagen.nl.