07 september 2015

Ontwikkelingen natura 2000 gebied Agelerbroek, Voltherbroek & Achter de Voort

Het buitengebied is meer dan ooit aan verandering onderhevig. Dit komt onder andere door demografische ontwikkelingen, maar ook de veranderende wetgeving, zoals de implementatie van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en de ontwikkelopgave voor de Natura 2000 gebieden.

 

Door Nederland zijn 162 (natura 2000) gebieden in Europa aangemeld en derhalve genieten die ook Europese bescherming (geregeld in de Habitat- en Vogelrichtlijn). De aanwezige natuurwaarden mogen in deze gebieden niet achteruitgaan en voor sommige natuurtypen moet de kwaliteit zelfs worden verbeterd. Hiervoor moeten volgens de opgestelde beheerplannen met name in en rondom deze gebieden hydrologische maatregelen (lees: verhogen grond- en oppervlaktewater) worden genomen. De komende jaren worden diverse gebiedsprocessen gestart, waarvan de provincie opdrachtgever is. Binnen de provincie liggen 24 natura 2000 gebieden, waarvoor € 750 miljoen budget beschikbaar is om deze natuurdoelen te behalen.

 

Beheerplan Agelerbroek, Voltherbroek & Achter de Voort

Binnen de gemeente Dinkelland zijn 6 natura 2000 gebieden aanwezig. Voor deze gebieden zijn door de terreinbeherendeorganisaties (Staatsbos, Natuurmonumenten of Landschap Overijssel) in samenwerking met adviesbureaus beheerplannen opgesteld. Deze zijn begin 2015 ter inzage gelegd. In de directe nabijheid van Tilligte is het Natura2000 gebied Agelerbroek, Voltherbroek & Achter de Voort (verder: AVAV) gelegen.  Het beheerplan is in te zien door hier  te klikken. 

 

De Stichting Dorpsraad Tilligte is voor het behoud van de leefbaarheid van Tilligte en omgeving. Hierbij is het van belang dat mensen er goed kunnen wonen en werken. Het behoud van bestaande waarden en ontwikkelingsruimte voor bedrijven. Gezien de te nemen maatregelen is op het beheerplan een zienswijze ingediend. De maatregelenkaart is in te zien door Hier te klikken.

 

Gebiedsverkenning door gemeente Dinkelland:

Aangezien de komende 6 jaar ingrijpende maatregelen rondom dit natura 2000 gebied plaats vinden heeft de gemeente Dinkelland, als second opinion op het beheerplan, het onafhankelijk (wetenschappelijk) ecologisch onderzoeksbureau B-Ware het gebied AVAV verder laten onderzoeken.

 

Doel hiervan was om in samenspraak met alle gebiedspartners (LTO, Waterschap, stichting “vrienden van AVAV”, Staatsbosbeheer, gemeente etc.) te komen tot een plan waarbij de natuurdoelen worden behaald, maar waar mogelijk met andere maatregelen die een mindere externe werking hebben buiten de begrenzing van het gebied.

 

Uit de voorlopige resultaten van B-Ware blijkt dat de maatregelen in AVAV niet zo extern hoeven te zijn dan in eerste instantie in het beheerplan zijn aangegeven. Naar verwachting hoeven er minder gronden voor natuurontwikkeling (hydrologische bufferzone) te worden aangekocht. Verwacht wordt dat er met minder ingrijpende maatregelen, zoals bijvoorbeeld stuwen, de natuurdoelen op kortere termijn kunnen worden gerealiseerd. Op 12 mei jl. zijn aan de direct betrokken de resultaten door gemeente de gepresenteerd.  De rapportage van B-Ware is hier te downloaden.

 

Vervolg: Planuitwerking

De komende periode gaat de gemeente Dinkelland bezig met het uitvoeren van de benodigde vervolgonderzoeken. Deze worden als input gebruikt voor de verdere planuitwerking. De dorpsraad onderschrijft deze aanpak en zal de ontwikkelingen blijven monitoren.